ALGEMENE VOORWAARDEN
A. Aanmelding
– Aanmelding voor lessen kan alleen schriftelijk, door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.
– WERELDKINDEREN stelt naar eigen inzicht de in haar ogen beste groep samen, en behoudt zich het recht voor een aanmelding af te wijzen.
– Zodra WERELDKINDEREN een, naar haar oordeel, goede groep kan vormen, wordt u geïnformeerd over de startdatum en starttijd.
– Wijzigingen van persoonlijke gegevens en afwezigheid van uw kind dient u zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons door te geven.

B. Lesgeld en administratiekosten
Het lesgeld dient voor aanvang van de cursus volledig te zijn bijgeschreven op het in de factuur genoemde bankrekeningnummer. WERELDKINDEREN zal kinderen niet, tenzij de betalingsachterstand meer dan 4 weken bedraagt, de toegang tot de les ontzeggen. Indien een betaling, nadat u daar conform wet- en regelgeving aan herinnert bent, niet wordt voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder. Alle daartoe bijkomende kosten worden hierbij op u verhaald.

Indien een aanmelding kan binnen 72 uur worden kosteloos worden ingetrokken. Indien een aanmelding na 72 uur, maar voor aanvang van de eerste les, wordt ingetrokken, dan bent u 10% van de totale eerste contractkosten verschuldigd, met een minimum van € 35,-. Na aanvang van de eerste les kan de inschrijving niet worden ingetrokken en is men het volledige lesgeld verschuldigd, ongeacht of de lessen zijn/worden bijgewoond of niet.

C. Kosten privéles en expattraining
Bij privéles en expattraining dienen de reiskosten van de docent(e) en de kosten voor lesboeken en werkboeken gelijktijdig met het lesgeld te worden voldaan. Over deze kosten wordt u op voorhand door middel van een offerte geïnformeerd. Door ondertekening van de offerte gaat u met deze kosten akkoord. Indien de docente het nodig acht extra lesmateriaal aan te schaffen, dan wordt u hierover op voorhand geïnformeerd. U draagt zelf zorg voor materialen zoals: (Schrijf)papier, pennen, potloden, viltstiften, lijm, papier, scharen, etc.

D. Recht tot ontzeggen van een les
WERELDKINDEREN en de docent(e) zijn te allen tijde gerechtigd een kind de toegang tot een les te ontzeggen, indien het kind zich, naar het oordeel van de docent(e), misdraagt of de les verstoort. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan. Indien de docent(e) besluit tot ontzegging vanwege wangedrag, dan wordt u hierover telefonisch en/of per e-mail geïnformeerd.
WERELDKINDEREN is te allen tijde gerechtigd een kind de toegang tot de les te ontzeggen, indien de ouder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. De ouder zal hiertoe per e-mail worden geïnformeerd. Ontzegging tot de les schort de betalingsverplichting niet/nooit op.

E. Ziekte en verhindering, verhindering van een les
Als de les niet doorgaat omdat de docent, om welke reden dan ook, verhinderd is, dan krijgt u daarover telefonisch en/of per e-mail en/of per sms/WhatsApp bericht. WERELDKINDEREN doet er alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden. Indien een les, om welke reden dan ook, door afzegging door WERELDKINDEREN niet doorgaat, dan schuift deze les – en alle daarop volgende lessen – één week of naar de eerst volgende lesdag op. Indien uw kind niet deel kan nemen aan de naschoolse les, dan dient u ons daarvan op voorhand per e-mail in kennis te stellen. Het is niet mogelijk gemiste lessen in te halen en het lesgeld van gemiste lessen wordt niet gerestitueerd. Indien een privéles door omstandigheden uwerzijds niet kan plaats vinden, dan dient u zowel WERELDKINDEREN als de docent(e) hiervan uiterlijk 8 uur van tevoren per SMS/WhatsApp én e-mail van in kennis te stellen. Indien een afzegging tijdig plaatsvindt, dan kan de les in overleg met de docent(e) opnieuw worden ingepland. Indien een afzegging te laat plaatsvindt, dan is WERELDKINDEREN gerechtigd de les te laten vervallen.

F. Restitutie
– Door overmacht of ziekte van de docent mag maximaal één les per 36 lessen uitvallen. Indien er meer lessen uitvallen door overmacht of ziekte van de docent en deze niet op een ander tijdstip kunnen worden ingehaald of vervangen, dan wordt het lesgeld van de gemiste les op de eerst volgende factuur in mindering gebracht of het lesgeld wordt gerestitueerd.
– In het geval van langdurige ziekte of ongevallen kan om restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld worden gevraagd. WERELDKINDEREN is echter nooit verplicht om lesgeld te restitueren, tenzij het niet doorgaan van de lessen is geschied op haar initiatief.

G. Lestijden en locatie
– Naschoolse lessen worden wekelijks op school of op de BSO gegeven.
– Privélessen worden wekelijks bij u thuis gegeven. De lessen worden gepland in overleg met de docent(e).
– Op feestdagen, studiedagen of dagen dat er op school bijzondere festiviteiten/projecten zijn (zoals bijvoorbeeld Sinterklaas- of Kerstviering), alsmede tijdens vakanties wordt géén les gegeven. De schoolagenda is hierin leidend. Indien er schoolactiviteiten zijn die de komst van een gedeelte van de deelnemende kinderen verhinderd, dan gaat de les niet door. U ontvangt hierover van ons in principe géén bericht. Mocht u wel een bericht van ons ontvangen, dan is dit uitsluitend ter herinnering.

– Indien de lessen, als gevolg van overheidsmaatregelen en/of de school waar de lessen gegeven worden, (tijdelijk) niet op school gegeven kunnen worden, dan is WERELDKINDEREN gerechtigd de lessen online te geven, op de door WERELDKINDEREN meest geschikt geachte wijze en/of de lessen tot nader order uit te stellen. Indien de online worden gegeven, dan mag de lestijd per les afwijken, echter dient WERELDKINDEREN ervoor zorg te dragen dat de totale lestijd tenminste gelijk is aan de lestijd die is afgenomen, bijvoorbeeld door het geven van minder of meer lessen. Online lessen gelden als volwaardige lessen en geven nooit recht op restitutie van het lesgeld.

H. Aansprakelijkheid
WERELDKINDEREN is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan door kinderen meegebrachte zaken, noch is WERELDKINDEREN aansprakelijk voor lichamelijk letsel of geestelijk letsel dat kinderen voor, tijdens of na de cursus oplopen. Schade toegebracht aan WERELDKINDEREN zal op de ouder (van het kind) verhaald worden. Ondanks dat al onze docenten over een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) beschikken, zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gedragingen van docenten en/of de bij de les aanwezige kinderen. Docenten en kinderen zijn zelf aansprakelijk voor hun eigen gedrag of misdragingen. Mocht er een voorval plaatsvinden, dan dient u ons daar van terstond op de hoogte te stellen. Indien kind(eren) op eigen initiatief de les verlaten of niet komen opdagen, dan is WERELDKINDEREN hiervoor niet aansprakelijk.

I. Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door u terstond na ontdekking, per e-mail te worden gemeld aan WERELDKINDEREN. Afhankelijk van de aard en spoedeisendheid van de klacht neemt WERELDKINDEREN contact met u op om de klacht te bespreken en te beoordelen of de klacht terecht is geuit, en zo ja op welke wijze deze verholpen kan worden. WERELDKINDEREN streeft ernaar binnen 24 uur na ontvangst van de klacht contact met u op te nemen.

J. Beëindiging overeenkomst
De naschoolse lessen worden gegeven in een eerste lesblok van 12 lessen, waarbij er in principe één les per week wordt gegeven. Na het eerste lesblok wordt de cursus stilzwijgend verlengd met telkens 12 lessen. Vanaf de 11e les kunt u de les, met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken, op ieder moment opzeggen. WERELDKINDEREN is gerechtigd om de lessen, zonder enige motivatie en op ieder willekeurig moment, te stoppen. WERELDKINDEREN zal alle bij de les betrokken personen hierover per e-mail informeren. Eventueel teveel betaalde lesgelden worden dan gerestitueerd.

K. Geschil
De rechter in de vestigingsplaats van WERELDKINDEREN is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WERELDKINDEREN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

L. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden worden meegeleverd bij iedere overeenkomst. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.